Novitiaat

Als je lid wilt worden, moet je (gaan) studeren aan een universiteit of hogeschool. De VGSU organiseert ieder jaar in augustus een novitiaat voor aankomende leden. Dit novitiaat is een verplichte voorfase van het lidmaatschap. Het novitiaat is een achtdaagse periode waarin veel van je wordt gevraagd, maar waar je ook veel voor terug krijgt.

Het novitiaat van 2024 vindt plaats van maandag 19 tot en met maandag 26 augustus. Je kunt je opgeven door het opgaveformulier hier in te vullen. We nemen direct na je opgave contact met je op. Heb je vragen over het novitiaat? Dan kun je contact opnemen met de Novitiaatscommissie.

Gedragscode novitiaat

Deze gedragscode is waar mogelijk direct gebaseerd op de Gedragscode Introductietijd die de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en de lidverenigingen van de Federatie Utrechtse Studentengezeligheidsverenigingen (FUG) op 14 april 2008 hebben gesloten. Door het kleinere ledental van de VGSU en het andere (christelijke) karakter van haar introductietijd zijn delen van de oorspronkelijke gedragscode niet of sterk gewijzigd overgenomen.

1. Doel en algemeen uitgangspunt
De introductietijd van de VGSU heeft als doel aspirant-leden kennis te laten maken met de vereniging in al haar facetten, met de verenigingsleden, met de stad Utrecht en bovendien met elkaar. Doel van deze code is om een goed verloop van de introductietijd te bevorderen en daardoor tevens problemen bij de introductietijd te voorkomen. Tevens wordt door middel van deze code geëxpliciteerd welke uitgangspunten de VGSU wil hanteren bij de inrichting en uitvoering van de introductietijd.
De uitgangspunten bij deze gedragscode zijn:
· Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, de organisatie en de uitvoering van de gehele introductietijd;
· Het bestuur acht het essentieel dat de persoonlijke integriteit, de gezondheid en de hygiëne van de aspirant-leden worden gewaarborgd;
· Het bestuur is er verantwoordelijk voor dat de introductietijd een toetsing aan maatschappelijk gangbare normen kan doorstaan.

2. Verantwoordelijkheid bestuur
1. Het programma van de gehele introductietijd wordt tevoren vastgesteld. Het bestuur is van alle activiteiten op de hoogte en heeft toegang tot alle activiteiten;
2. Het bestuur stelt een introductiecommissie samen;
3. Het bestuur is verantwoordelijk voor het handhaven van een restrictief alcoholbeleid voor aspirant-leden en een verantwoord alcoholbeleid voor leden;
4. Het bestuur is verantwoordelijk voor het handhaven van het verbod op drugsgebruik in verenigingsverband voor zowel aspirant-leden als leden;
5. Het bestuur is verplicht een (oud-)lid van wie naar het oordeel van het bestuur een redelijk vermoeden bestaat dat hij de Gedragscode heeft geschonden, met onmiddellijke ingang de toegang tot de activiteiten van de introductieperiode te ontzeggen;
6. Het bestuur draagt er zorg voor dat aspirant-leden geen geheimhouding wordt opgelegd in welke vorm dan ook (dit betekent niet dat niet gevraagd kan worden ludieke verrassingen die passen binnen het goede verloop van de introductietijd niet publiek te maken);
7. Het bestuur zorgt ervoor dat deze gedragscode tenminste vier weken voor aanvang van de introductieperiode beschikbaar is voor leden en aspirant-leden;
8. Het bestuur zorgt ervoor dat voor de inschrijving voor de introductieperiode aan aspirant-leden inzicht wordt gegeven in de hoofdlijnen van de introductie, de aard, de stijl en de sfeer, zodat aspirant-leden een helder beeld kunnen krijgen van wat ze kunnen verwachten.

3. Waarborgen t.b.v. de persoonlijke integriteit, de gezondheid en de hygiëne
1. Fysiek of geestelijk geweld tegen aspirant-leden is verboden. Hieronder vallen in ieder geval:
– Het gebruik van discriminerende termen gerelateerd aan iemands sekse, ras, levensovertuiging, maatschappelijke opvattingen, afkomst, handicap of ziekte;
– Het dwingen tot vernederende handelingen. ‘Straffen’ hebben een ludiek karakter en leiden niet tot machtsmisbruik;
– Inbreuk op lichamelijke integriteit, zoals het belemmeren van de bewegingsvrijheid door vastbinden, belemmeren weg te lopen, duwen, trekken, slaan of schoppen, dwingen tot eten of drinken, in de oren schreeuwen en ongewenste intimiteiten in gedrag of opmerkingen.
2. Er wordt van tevoren geïnventariseerd met welke medische of psychische zaken er rekening gehouden dient te worden;
3. Er is van tevoren nagezocht wat de dichtstbijzijnde medische voorziening is en hoe deze bereikt kan worden;
4. Een aspirant-lid krijgt tenminste zeven uur slaap per nacht. Hiervan mag maximaal twee keer worden afgeweken, maar niet achter elkaar;
5. Elk aspirant-lid krijgt voldoende te drinken. Tijdens het kamp is dit ongeveer twee liter verspreid over de dag;
6. Tijdens het kamp is er sprake van goede hygiënische omstandigheden. Hieronder wordt in ieder geval verstaan dat aspirant-leden de gelegenheid krijgen om:
– Zich dagelijks te wassen en tanden te poetsen;
– Naar eigen inzicht en behoefte gebruik te maken van voldoende beschikbare en adequate sanitaire voorzieningen.

4. Vertrouwenspersoon
1. Tijdens de introductietijd is er een vertrouwenspersoon aangesteld. De vertrouwenspersoon heeft direct toegang tot het bestuur en de introductiecommissie;
2. Een aspirant-lid heeft te allen tijde toegang tot de vertrouwenspersoon;
3. De vertrouwenspersoon gaat uiterst discreet om met de aan hem of haar toevertrouwde zaken.

5. Klachten
1. Ieder aspirant-lid kan bij het bestuur een klacht indienen over de wijze waarop een ieder die lid is van de vereniging zich jegens hem/haar of een ander heeft gedragen;
2. Anonieme klachten worden in beginsel niet in behandeling genomen, tenzij de klager een zwaarwegend belang heeft anoniem te blijven en mits de klacht ondanks deze anonimiteit naar behoren kan worden onderzocht.

Algemene gedragscode UU

Als studentenvereniging zijn we gelieerd aan de Universiteit Utrecht (UU), wat betekent dat we ons als studenten zullen houden aan bepalingen en regels die de Universiteit oplegt aan haar studenten. Dit geldt onverminderd tijdens onze novitiaatsperiode. De meeste bepalingen hebben betrekking op gedrag ten opzichte van andere studenten, medewerkers en leraren van de UU, maar de grondslag van deze omgangsvormen blijft van waarde voor de manier waarop we als studenten met elkaar en met aspirant leden omgaan.

Code of Conduct van de Universiteit Utrecht:

https://www.uu.nl/files/ubdnlcodeofconductpdf

Studentenstatuut van de Universiteit Utrecht:

https://students.uu.nl/sites/default/files/uu_statuut_2018-2019.pdf